Muhammed Şerif Herevî (ö. ?), Şerhu Hikmeti’l-işrâk

M. 0000
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktül (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-İşrâk adlı eserin şerhidir.
Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIII, s. 238.