Kadızâde er-Rûmî (844/1440’tan sonra), Şerhu Hidâyeti'l-hikme

M. 1420
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin "tabîiyyat ve ilahiyyat" kısmının şerhidir.

Kehhale, XIII, s. 47

i’tinâ bihi ve allaka aleyh Abdülhamid et-Türkmani,  Şerhu mantıki’l-Hidâye,  Beyrut : Dârü’r-Reyâhîn, 2019/1440. 205 s.

Yazma Nüshaları:

Köprülü YEK., Fazıl Ahmed Paşa nr. 892-2; Meşhed-Edebiyyat nr. 14-Feyyaz.