Bâyezîd İbn Şiblî Mahmûdâbâdî (9/15. Yy.), Şerhü Hidâyeti'l-Hikme

M. 1455
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 944-945.


Yazma Nüshaları:

Erâk(اراك)-Dahgân nr. 191; Tahran-Millî nr. 1274; Kum-İmâm Sadık nr. 77.