İbn Kemmûne, Sa'd b. Mansûr el-İsrâilî (683/1284)

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî anlayışıyla kaleme aldığı el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin Necmüddin Ahmed b. Ebîbekir en-Nahcivânî tarafından kaleme alınan İşârât şerhinin özeti niteliğindedir. İbn Kemmûne eserin girişinde Nahcuvânî’nin İbn Sînâ'ya eleştirilerinin cevabı verilemeyecek hususlar olmadığını bunların İbn Sînâ tarafından cevaplanabilecek iddialar olduğunu söyler. Tüm eserin bu mahiyette olduğunu belirten İbn Kemmûne maksadının bunlara cevaplar vermek olmadığına ve şerhi özetlemekle yetineceğine değinir.

Agil Şirinov, "İşârât Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Râzî", (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013) s. 203-242.

Yazma Nüshaları:

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmet Kitaplığı nr. 3264.