Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır b. Muhammed (1041/1631)

M. 1616
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktül (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-İşrâk adlı eserin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 542; XIII, s. 238.


Yazma Nüshaları:
Tahran-Meclis nr. 1284-Tabâtabâî.