Akkirmânî, Muhammed b. Hamid Mst. el-Kefevî (1174/1761)

M. 1761
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî (ö. 910/1504-5) tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin Türkçe tercüme ve şerhidir.(yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ömer Faruk Altıparmak, Muhammed b. Mustafa Akkirmânî ve Eseri İklîlü’t-Terâcim, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

Baskıları:

İstanbul, 1266; Matbaa-i Osmaniyye, 1316; İstanbul, 1319;

(yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ömer Faruk Altıparmak, Muhammed b. Mustafa Akkirmânî ve Eseri İklîlü’t-Terâcim, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.