Kutbüddîn Şirâzî (710/1310), Kitabu'l-Fevâid

M. 1310
- A +

Necmüddîn Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî'nin (675/1277) Hikmetü'l-ayn adlı klasik felsefe eseri üzerine öğrencisi Kutbüddîn eş-Şîrâzî tarafından yazılan ikinci şerhdir. Eser 14. yüzyılda yazılmış ve daha sonraki dönemlerde de en önemli şerhler arasında olan İbn Mübârekşah şerhi kadar yaygınlık kazanmamış olmakla birlikte Şîrâzî'nin bu şerhi İbn Mübarekşah şerhini doğrudan etkilemiş; dolayısıyla yaygınlığını ve etkisini bu şerh üzerinden devam ettirmiştir.

İbrahim Halil Ayten, Kutbüddîn eş-Şîrâzî'nin Şerhu Hikmeti'l-ayn Adlı Eserinin Tahkik ve İnclemesi, (yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi SBE., 2019, 530 s.

Baskı ve Çevirileri:

(Y.L. Tezi): İbrahim Halil Ayten, Kutbüddîn eş-Şîrâzî'nin Şerhu Hikmeti'l-ayn Adlı Eserinin Tahkik ve İnclemesi, (yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi SBE., 2019, 530 s.

Yazma Nüshaları:

Beyazıd Devlet Ktp., Veliyüddîn Efendi nr. 3399-2; Süleymaniye YEK, Ayasofya nr. 2429; Carullah nr. 1318.