İnayetullah b. Abdullah Vâbkenî (1176/1763) Câmiü'l-havâşi alâ Tehzîbi'l-mantık

M. 1763
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), IX, s. 854.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Dairetü'l-meârif nr. 268-2; Kum-Mar'aşi nr. 11683; Tahran-Şura nr. 17995, nr. 18915; Kum-Mescid Azam nr. 472-2; Meşhed-Şeyh Ali Haydar nr. 351-5.