Seyyid Şerif el-Cürcânî (ö. 816/1414), Haşiye ale'l-Muhâkemât

M. 1414
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Kutbüddîn er-Râzî (ö. 766/1365) tarafından kaleme alınan ve Fahreddîn er-Râzî ile Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan Kitâbü'l-Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât adlı eserinin haşiyesidir.


Yazma Nüshaları:

Beyazıd Devlet Ktp., Beyazıd nr. 697; Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1293, nr. 1294.