Mîrzâcân Habîbullâh eş-Şîrâzî (994/1586), Hâşiye ale'l-Muhâkemât

M. 1586
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Kutbüddîn er-Râzî (ö. 766/1365) tarafından kaleme alınan ve Fahreddîn er-Râzî ile Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan Kitâbü'l-Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât adlı eserinin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XII, s. 329-334;

Agil Şirinov, "İşârât Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Râzî", (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013) s. 203-242.

Yazma Nüshaları:

Beyazıd YEK., Beyazıd nr. 3978; Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1775.