Kemâlpaşazâde (940/1533), Hâşiye ale'l- Muhâkemât

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Kutbüddîn er-Râzî (ö. 766/1365) tarafından kaleme alınan ve Fahreddîn er-Râzî ile Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan Kitâbü'l-Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât adlı eserinin haşiyesidir. Eser farklı nüshlarda Hâşiye ale'l- Muhakemat li-Kutbiddini'r-Razi, Hâşiye Ala'l-Muhâkemât beyne Şerheyi'l-İşârât; Ta'lîkât ala Şerhi'l-İşârât ve'l-Muhâkemât adlarıyla da anılmaktadır.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1270, nr. 2121; Fatih nr. 3027; Karaçelebizade nr. 344; Burdur İl Halk Ktp., nr. 1823-3.