Celâleddîn ed-Devvânî (908/1502), Haşiye ale'l-Muhâkemât

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Kutbüddîn er-Râzî (ö. 766/1365) tarafından kaleme alınan ve Fahreddîn er-Râzî ile Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan Kitâbü'l-Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât adlı eserinin haşiyesidir.

Yazma Nüshaları:

Damad İbrahim nr. 817; Veliyüddin Efendi nr. 3253.