Nasrullah b. Muh. el-Halhâlî (946/1540), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1540
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî (ö. 910/1504-5), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XII, s. 85.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 860/3-Tabâtabâî; Mektebetü Câmiatü'l-İmam Muhammed b. Suûd, Mecâmi-Hikmet ve Mantık nr. 6022; Aşir Efendi nr. 201; Bağdatlı Vehbi nr. 838; Daru'l-Mesnevi nr. 310; Kılıç Ali Paşa nr. 671, Laleli nr. 2499, nr. 2498, nr. 2644; Şehid Ali Paşa nr. 1775; Yazma Bağışlar nr. 947, nr. 952; Daru'l-Kütübi'l-Mısriyye Evvel  nr. 6,  nr. 92.