Muhammed İbnü'ş-Şerîf el-Cürcânî (838/1434-5), Hallu Hidâyeti'l-hikme

M. 1416
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin tabiiyyat kısmına yapılan şerhidir.


Yazma Nüshaları:

AntalyaTekelioğlu nr. 764; Reşid Efendi nr. 728; Carullah nr. 1042; Giresun Yazmalar nr. 130; Balıkesir İl Halk Ktp. nr. 1137-2; Amasya Beyazıt İlçe Halk Ktp. nr. 648-1, nr. 648-2; Manisa İl Halk Ktp. nr. 6641-4; Çorum İl Halk Ktp., nr. 4102.