[Meçhul], (ö. 10/16. Yy.) Tehzîbü'l-mantık (bi'l-Fârisi)

M. 1555
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın Farsça tercümesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), IX, s. 646.


Yazma Nüshaları:

Kum-Merkez-i İhya nr. 3433-2, nr. 281-3.