Ahmed b. Haydar el-Kürdî, (1129/1717)

M. 1717
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Kutbüddîn er-Râzî (ö. 766/1365) tarafından kaleme alınan ve Fahreddîn er-Râzî ile Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan Kitâbü'l-Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât adlı eserinin haşiyesidir.