Mustafa Sıdkî

(ö. 1183/1769)
Osmanlı matematik ve astronomi alimi
- A +

Hayatı

Cebeci ocağında başkethüda olan Salih Efendi'nin oğlu olan Mustafa Sıdkî’nin doğum tarihi ve ilk dönem tahsili hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kethüda kalemeninden yetişen Mustafa Sıdkî bir süre Mısır'da bulunmuştur. 1169/1755-1756'da kethüda kâtibi, 1172/1759'da Tershâne emini, 1174/1760'da Darbhâne nâzırı olmuştur. 1176/1762'de bu görevinden azledildi ve akabinde başmuhâsebeci tayin edildi. 1177/1763-1764'de bu vazifesinden uzaklaştırılınca Harameyn muhâsebecisi ve 1180/1767'de ordu kâtibi olarak atanmıştır. Bu görevinden de alınmış, ancak akabinde 1182/1768-1769'da tekrar ordu kâtibi olmuştur. 1183/1769'da defter emini vekilliğine getirilen Mustafa Sıdkî bu vazifesini sürdürürken aynı yılın Recep ayında vefat etmiş ve Üsküdâr'da defnedilmiştir. Çok yönlü bir âlim olan Mustafa Sıdkî, başta matematik ve astronomi sahası olmak üzere bir çok sahada telif ve tercüme eser vermiştir. Sülüs ve nesih hatlarını Ressâm Ömer Efendi'den meşk etti ve iyi bir hattât olmuştur. Ayrıca şiir yazan Mustafa Sıdkî, şiirlerinde Sıdkî mahlasını kullanmıştır.

 

Öne Çıkan Eserleri

  • İslâh ve tahrîr kitâb istihrâci'l-evtâr fî'd-dâire bi-havâssi'l-hatti'l-muhnanî el-vâki` fîhâ.
  • İslâh ve tahrîr kitâb a`mel el-dâire el-maksûme bi-seba`t eksâm mutesâviye.
  • Risâle fî ilmi'l-cebr ve'l-mukâbele. Yazma Bağışlar nr. 1347/8
  • Risale fî'l-misâha.
  • Devâir-i ictimâ ve istikbâlin resm ve isti‘mâli. Selimiye nr. 560/7.
  • Rusûm li-ba‘z el-âlât el-felekiyye.
  • Risâle fî el-hey'e.