Soner Duman

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Kayyim el-Cevziyye
İbn Kayyim el-Cevziyye düşüncesinin izlediği yöntem, orta yolculuk, gelenekçilik ve anlamcılık olarak ifadelendirilebilir. Görüşlerinde orta yolcu bir tutuma sahip olan İbn Kayyim'e göre Müslümanlar, diğer din mensupları arasında orta (vasat) olduğu gibi, Ehl-i sünnet de mezhepler arasında ortadadır...
İbn Teymiyye
İbn Teymiyye hadisten tefsire, usûl-i fıkıhtan furû‘a, akâidden mezhepler tarihine, tasavvuftan mantığa kadar pek çok sahada eserler kaleme almış ve tezleri çoğu kez tartışmaların odağında olmuş bir İslam âlimidir...