Ömer Uyan

Hakkında

Ömer Uyan, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında araştırma görevliliği yaptı. Aynı birimde “Ömer Rûşenî'nin bir Tercî'-bendi'nin şerhi: Müşkil-Küşâ” isimli yüksek lisans tezini 2015 yılında savundu. 2017’den beri İnönü Üniversitesi’nde Türk Dili bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup Eski Türk Edebiyatı alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yayımlanmış bazı eserleri şunlardır:

·       Anadolu Sahasındaki İlk “Türkçe Şiir” Şerhi: Müşkil-Güşâ, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2016.

·       Yağlıkçızâde Mehmed Emin Paşa’nın Gülşen-i Hayâl Adlı Farsça Eseri, Prof.Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016. (Metin Akdeniz ile)

·       Mihalicî Mustafa Efendi’nin Zübdetü’l-Beyân İsimli Belâgat Kitabı (Tahlil-Metin). Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 4/2 (2018), 473-522.

Katkıda bulunduğu maddeler

Nâilî-i Kadîm
Yaşadığı devirden başlayarak Nâ’ilî’den söz eden bütün kaynaklar O’nun şiirde yeni bir çığır açtığını, daha önce görülmeyen bir üslûp getirdiğini söylemekte birleşmişlerdir...
Koca Râgıb Paşa
Koca Râgıb Paşa, 18. yüzyılda Nedîm ve Şeyh Gâlib’den sonra akla gelen ilk isimlerdendir. Şiirleri sağlam ve ahenkli bir nazma, ağırbaşlı, seçkin, açık ve pürüzsüz bir söyleyişe, insanı düşünce yoluyla saran hikmetli bir muhteva özelliğine sahiptir...