Murat Kaş

Hakkında

Murat Kaş, 2004’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2007’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı’nda hazırladığı Osmanlı Devri Kelamcılarının Bilgi Kaynağı Olarak Keşfe Bakışı başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 2017’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı’nda hazırladığı Seyyid Şerîf Cürcânî’de Zihnî Varlık adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2017 yılından bu yana Dumlupınar Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Kelam Anabili Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda İslam düşüncesinde varlık ve bilgi teorileri, kelam ilminin bilimsel kimliği konuları üzerinde çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Bâbertî
“Müteahhirîn düşünürlerin en bilgini” (allâmetü’l-müteahhirîn), “muhakkiklerin sonuncusu” (hâtimetü’l-muhakkikîn) olarak adlandırılan ve İslamî ilimlerin birçok alanında eser veren Bâbertî’nin en etkili olduğu alan fıkıh ve dil ilimleridir...
Alâeddîn et-Tûsî
Razi sonrası müteahhirin kelam birikimini tevarüs eden Tusî özellikle Tehafüt’ünde görüldüğü üzere Gazzalî’yi takip ederek ve dinî düşüncenin duyarlılıklarını da dikkate alarak Sünni kelamın klasik doktrinlerini felsefî kavramlarla birleştirmeye çalışmıştır...