Muhammed Yetim

Hakkında

Muhammed Yetim, lisans eğitimini 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı Fahreddin er-Râzî’nin Zaman Teorisi başlıklı tezini savunarak 2017 yılında bitirdi. 2017’den bu yana Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarını devam ettiren Yetim, yine aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Kasabbaşızâde İbrahim
Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’un hendese hocalarından ve defterdar olan Kasabbaşızâde, rûhu yine felsefî geleneğe uygun bir şekilde bedenden ayrı mücerred bir cevher olarak görmektedir. Ona göre kişi öldükten sonra rûh idrâk fiiline devam etmekte, hattâ bu şekilde hayatta olan kişilerle irtibata geçebilmektedir...
Allâme el-Hillî
Hillî, Şia anlayışında ilmî bakımdan en üstün kabul edilen kişiler için kullanılan “âyetullah” ünvanına sahip ilk kişidir. Hillî, birçok ilim dalında eser verecek yetkinliğe sahip olan ve bu sebeple “allâme” lâkabıyla anılan bir âlim olmakla beraber, onun asıl yetkinliği fıkıh ve kelâmdadır...
Mehmed Şah Fenârî
Mehmed Şah Fenârî, dilbilgisi, belâğat, fıkıh usûlü, ferâiz, hikmet, kelâm, tefsir ve ilimler tasnîfine dair eserler kaleme almıştır. Onun ilimler tasnifine dair Enmûzecü’l-ʻulûm isimli eseri, ilimler tasnifi tarihinde önemli bir yere sahiptir...
Sadrüşşerîa
Sadrüşşerîa, Hanefî-Mâturîdî ekolünün önde gelen isimlerinden kabul edilir. Ancak kelâm ve usûl meselelerini tartışırken yöntem itibariyle Fahrüddin er-Râzî ekolünün yöntemini kullanmıştır. Kelâm eserlerinde filozoflara ve Mutezile ekolüne yönelik eleştirileri olduğu kadar, Eşʻarî kelâmına da eleştirileri mevcuttur...
İbnü’n-Nefîs
XIII. yy.’da yaşamış, küçük kan dolaşımını keşfeden hekim ve düşünür olan İbnü’n-Nefîs, İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzân isimli felsefî hikâyesine karşılık olarak Fâzıl b. Nâtık ismiyle meşhur olan aynı tarzda bir eser kaleme almış ve filozofların nübüvvet, şeriat ve ahiret anlayışlarına karşı bir reddiye ortaya koymaya çalışmıştır...