Mehmet Öncel

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdülbâkî Nâsır Dede
Mevleviyye tarikatı şeyhleri arasında önemli bir yeri olan Abdülbâki Nâsır Dede, III. Selim ve II. Mahmud devirlerinde şöhret bulmuş ve her iki padişahtan da yakın ilgi görmüştür...
Ebü’l-Ferec el-İsfahânî
Küçük yaşlarda şiir ve mûsikîye dair bilgileri ailesinden alan İsfahânî, daha sonra Kûfe’ye geçerek devrinin önemli hocalarından dersler almıştır. Tarih, hadis, lugat, edebiyat, ensab, nahiv, tıp, baytarlık, nücum, meğazi, tefsir, mûsikî ilimlerini dönemin üstadlarından tahsil etmiştir...
İbn Zeyle
İyi bir riyâziyyât uzmanı ve mûsikî nazariyecisi olan İbn Zeyle’ye, bu yetkinliğinden ötürü kendisine “hakîm” lakabı verilmiştir. Özellikle hocası İbn Sînâ’nın eserlerini şerh ve telhis etmiştir. Bu şekilde İbn Sînâ’nın fikirlerinin yayılmasında büyük katkı sağlamıştır...