Mehmet Bilal Yamak

Hakkında

Kadıköy doğumlu. Sırası ile lisans öncesi eğitimi: Üsküdar Sultantepe İlkokulu, Özel Üsküdar Fazilet Ortaokulu ve Lisesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği. Sırası ile lisans üstü eğitimi: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde Abdülkâdir-i Geylânî’nin el-Gunye Li Tâlibî Tarîki’l-Hakk Adlı Eserinde Tasavvufî Unsular başlıklı tez ile yüksek lisans. Aynı Enstitüde Yazıcızâde Kardeşlerin Tasavvufî Görüşleri ve Osmanlı’ya Tesirleri başlıklı tez ile doktora. Halihazırda Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Erol Güngör
Sosyal psikoloji ve Türk milliyetçiliğine ilişkin görüşleri ile öne çıkan mütefekkir
Yazıcızâde Ahmed Bîcân
Envârü’l-âşıkîn adlı eseriyle meşhur âlim ve mutasavvıf.
Yazıcızâde Muhammed Efendi
Muhammed Efendi’nin kelâm, felsefe ve tasavvufî görüşlerinin daha teknik bir biçimde ele alındığı eseri olan Megâribü’z-zamân’da kendi zamanına kadar olan başat tartışma konularını kendi ifâdesi ile teşri‘, te’vîl ve tahkîk usulüne göre ele almış, muhakkik sûfîlerin yorumlarını, ele aldığı meselelerin hâkimi olarak kabul etmiştir