Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Hakkında

Hatice Boynukalın Şenkardeşler, lisans eğitimini 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı'nda hazırladığı Serahsî’nin Aile Hukuku Hükümlerinin Gayelerine İlişkin Analizleri başlıklı teziyle 2010 yılında yüksek lisansını savundu. 2017 senesinde Şehâbeddîn Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri konulu teziyle İslam Hukuku doktoru oldu. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan ve daha ziyade Mâlikî Mezhebi füru ve usulü üzerinde çalışmalar yapan Şenkardeşler, Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı eserinin VII. cildinin edisyon kritiğini yapmıştır. Yazarın ayrıca Karâfî’nin Usûl Anlayışı (2020) isimli bir eseri bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İbnü't-Tilimsânî
Fıkıh, usûl-ı fıkıh, hilâf ve kelam ilimlerinde temayüz etmiş; çok yönlü, muhakkik bir bilgindir.
Şihâbeddîn el-Karâfî
Mâlikî fakihi ve usûl-i fıkıh âlimi olan Şihâbuddîn el-Karâfî, her ne kadar Malikî olsa dahi hem farklı mezhebe mensup hocalardan ders alarak hem de farklı mezheplere ve ilim muhitlerine mensup olan âlimlerin eserlerinden istifade ederek perspektifini genişletmiştir...