Hakkı Tekin

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Şeyhülislâm Esad Efendi
Es‘ad Efendi nesir ve şiirde usta, ileri derecede Arapça ve Farsça bilen, âlim ve mûsikîde oldukça mâhir bir kişiliğe sahiptir. Onun Atrabü’l- Âsâr fî Tezkiret-i Urefâi’l- Edvâr adlı eseri kültür tarihimizin ilklerinden sayıla bilecek bir niteliktedir...