Hadi Ensar Ceylan

Hakkında

2004 yılında Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında “Molla Hüsrev’in Delâlet Anlayışı ve Fürû‘a Yansımaları” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2017 yılında ise “İslam Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Üçer aylık sürelerle 2006 yılında Şam-Suriye, 2017 yılında Amman-Ürdün’de çalışmalarda bulundu. Hakemli dergilerde yayımlanmış 5 adet bilimsel makalesinin yanı sıra Vaha, Müfredat ve Yinedergi gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. İslam Borçlar Hukuku, Fıkıh Usulü ve Hilaf alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Emîr Padişâh
İbnu’l-Hümâm’ın et-Tahrîr adlı fıkıh usulü eserine yazdığı Teysîru’t-Tahrîr isimli şerhiyle öne çıkan Emîr Padişah, meşhur eserin girişinde “neseben Hüseynî”, “mevliden Horasânî”, “menşe’en Buhârî”, “muvattınen Mekkî” olduğunu ifade etmektedir...
İbn Emir Hacc
İbn Emîr Hâcc’ın en önemli eseri olan et-Takrîr ve’t-Tahbîr, hocası İbnu’l-Hümâm’ın memzûc metot üzere yazdığı usûl kitabı et-Tahrîr’in şerhidir. Dolayısıyla İbn Emîr Hâcc, usûlde Hanefî-Şâfiî etkileşiminin yoğun bir şekilde yaşandığı düşünce çizgisini devamı ettiren düşünürlerden biridir.
İbnü'l-Hümâm
İbnu’l-Hümâm’ın ayırtedici vasıflarından birisi hem aklî, hem naklî ilimlerde öne çıkmış olmasıdır. Nitekim tabakat yazarları onu muhakkik, cedelî ve nazzâr olarak nitelemekte hemfikirdirler. “Ma’kûlâtta kimseyi taklit etmem” sözü de onun aklî ilimlerdeki bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir.