Elmin Aliyev

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdürreşîd el-Bâkuvî
Kitâbü’l-Edviye’nin mukaddimesindeki bazı ifadeler, kendisinden önce kaleme alınan benzer eserlerin Bâkuvî tarafından incelendiğine delil olarak gösterilebilir.
Bedreddîn Tebrîzî
Bedreddîn Tebrîzî’nin, entelektüel şahsiyetiyle ilgili vurgu yapılan iki husustan birincisi genel olarak felsefî ilimlerde özellikle ise el-kimya/simya sanatı alanındaki yetkinliğidir. Sipehsâlâr (ö. 712/1312) ve Eflâkî menkıbelerinde, Konya’ya gelmeden önce el-kimya ilminde ün yapmış, toprağı/bakırı altına dönüştürebilen bir bilgin portresi ile karşılaşıyoruz (Sipehsâlâr, s. 34, 80).
Benâkitî
İlhanlı saray şairleri arasında ayrıcalıklı bir mevkide bulunduğu bilinen Benâkitî’nin şiirlerinden bazı örnekler, Devletşah Tezkire’sinde ve kendi tarihinde mevcuttur. Dîvân’ının günümüze ulaşmamış olması onun şiirlerine dair kapsamlı bir tahlil yapılmasını imkânsız kılmakla birlikte, tarafımızdan tespit edilen bir yazma nüsha onun şiir ve edebiyat konusundaki görüşlerini kısmen de olsa aydınlatmaktadır.
Sirâceddîn el-Urmevî
Yenilenme Dönemi Yeni-Eş‘arî kelamcılardan olan Şafiî fakihi Sirâceddîn el-Urmevî'nin külliyatı fkıh usulü, kelam, mantık ve felsefe alanlarında yoğunlaşır...
Abbaskulu Ağa el-Bakûvî
Kendi eserlerinde belirttiğine göre ismi Abbaskulu olan düşünür, kaynaklarda Bâkuvî, Bâkûî, Bâkûî-yi Azerbaycânî, Bâkuyî, Bâdkûbî ve Emir Hacıyanlı gibi çeşitli nisbelerle anılmış, resmî devlet görevi sırasında ise daha çok Bakihânov soyadıyla tanınmıştır.