Dursun Özyürek

Hakkında

Ordu'nun Kumru ilçesinde doğan Dursun Özyürek, ilköğretim ve lise eğitimini Ordu'da almıştır. Lisans eğitimini 2015 yılında "Mecmûatu'l-Esrâr'daki (Mücellî Mecmuası) Hikâyeler: Çeviriyazı ve İnceleme" (Danışman Doç. Dr. Berat Açıl) başlıklı bitirme projesiyle İstanbul Şehir Üniversitesi'nde; yüksek lisansını ise 2018 yılında "İsfendiyaroğlu Rüstem Bey Dîvânı (Dîvân-ı Kâsımî): İnceleme ve Metin" (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Özyıldırım) başlıklı teziyle Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Klasik Türk edebiyatı alanında çalışmalarına devam eden Özyürek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doktora yapmakta, aynı zamanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Özyürek, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Farsça bilmektedir.  

Katkıda bulunduğu maddeler

Âşık Paşa
Garib-nâme adlı eseriyle tanınan şair ve mutasavvıf Âşık Paşa, dedesi Baba İlyas'ın kurduğu tarikatın XIV. yüzyıldaki en önemli temsilcisi olmuş ve Anadolu'da Vefâiyye tarikatının başı olarak anılmıştır...
Lâmi'î Çelebi
XVI. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden olan Lâmi'î Çelebi, tercümeleri tanınmış ve "Câmî-i Rûm" olarak anılmıştır. Daha çok mesnevileriyle tanınan Lâmi'î Çelebi, Türk edebiyatında daha önce işlenmeyen konuları işlemesiyle dikkat çekmektedir...
Nâbî
Nazımdan nesire pek çok alanda eser veren Nâbî, ictimaî hayatta gördüğü olumsuzluklara kayıtsız kalmamış, bunları şiir dünyasına taşımış ve kendinden sonrakileri de etkileyecek hikemî tarzın öncüsü olmuştur...
Necâtî Bey
Necâtî Bey tezkire yazarlarının belirttiği üzere Türk şiirinin gelişmesine büyük bir zemin hazırlamış, Türkçe'nin şiir dili olmasında çaba harcamış ve gazelleriyle kendinden sonraki pek çok şairi etkilemiş bir şahsiyet olarak öne çıkmaktadır.