Bahaddin Karakuş

Hakkında

1986 yılında Seydişehir'de doğdu. 2005 yılında Mahmut Esat Anadolu Lisesi’nden, 2010 yılında AİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi’nde tamamladığı ikinci lisans eğitiminin ardından, 2020 yılında Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen aynı fakültede Hanefî Usûl Geleneği üzerine doktorasına devam etmektedir. Mahmud Esad Seydişehrî, Ravzatü'l-Cennât fî usûli'l-itikâd Tercümesi (Hacıveyiszade Vakfı Yayınları, İstanbul 2019), İbnü’l-Hâzım Ferîd, Te’sîsü’n-nazar ve Rûhu’l-fıkh (Kökler Yayınları İstanbul 2020), Mahmud Esad Seydişehrî, Telhîs-i Usûl-i Fıkıh (Hacıveyiszade Vakfı Yayınları, İstanbul 2022), İbnü’l-Hâzım Ferîd Siyâset-i Şeriyye (çok yazarlı kaynak – kitap bölümü) eserlerini yayına hazırlamıştır. Ayrıca muhtelif hakemli dergilerde tahkik ve makaleleri yayımlanmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Seydişehrî
Mahmud Esad Efendi’nin yaşadığı dönemi aşan fikir yapısı ve çalışmalarının temelinde yatan en önemli etken geçirdiği eğitim sürecidir. Geleneksel usûlde uzun süre medrese eğitimi gördükten sonra Osmanlı’da yeni ihdâs edilen okullara da devam etmiş, bu arada kendi imkânlarıyla Arapça ve Farsça dışında yabancı diller öğrenerek Batı’yı yakından takip etmiş, Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde tercüme yapacak ve Avrupalı fikir adamlarıyla yazışacak bir düzeye getirmiştir.