Alparslan Fener

Hakkında

Alpaslan Fener, lisans eğitimini 2012 yılında Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini, Hadd-i Hudud-ı Saltanat-ı Seniyye: Derviş Paşa'nın Tahdid-i Hudud-ı İraniye Adlı Eseri Işığında Osmanlı-İran Sınırı başlıklı teziyle 2015 senesinde bitirdi. Yüksek lisans eğitimi devam ederken, 2013 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı ile Klasik Filoloji/Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde (ÇAP) ikinci lisans eğitimine başladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde başladığı doktora eğitimi, Ravzatu’s-Safa Bağlamında Timurlu Tarihçiliği ve XV. Yüzyıl Farsça Tarih Yazımında Herat Ekolü başlıklı tez çalışması ile halen devam etmektedir. Halihazırda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nda yazma eser uzmanı olarak görev yapan Fener’in yayımlanan çalışmaları arasında Kasım Şulul_Kafiyeci’de Tarih Usulu ve el-Muhtasar Fi İlmi’t-Tarih’in Kaynak Tesbiti ve Notlarla Çevirisi (Kitap Değerlendirmesi, 2014), İslam Düşünce Atlası (madde yazarı, 2017) ve İran Bilim Fen ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü (2018) gibi makaleler bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Yûsuf Has Hâcib
Karahanlı hanedan ailesine mensup devlet adamı, şair ve düşünür olan Yûsuf Has Hâcib, insanlara her iki dünyada saadete ulaşmaları amacıyla takip edecekleri yolu göstermek için “mesut olma bilgisi” manasına gelen Kutadgu Bilig isimli eseri kaleme almıştır...