Zeyneddîn Sadaka (676/1278)'den önce, Şerhu Mesâili'l-avîsati'l-İşârât

M. 1274
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037)  el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin şerhidir.  Toplamda on altı meseleye değinen bu eser el-İşârât'ın tümü yazılan bir şerh olmaktan ziyade daha müellif katında onun problemli görünen bazı mesailinin şerhidir.

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Ahmed III Kit. nr. 2042; Süleymniye YEK., Fatih nr. 3191.