Veliyyüddîn Carullah Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa el-Yenişehri (1151/1738)

M. 1715
- A +

Eserde Muhammed Tarsûsî, Saçaklızâde, Ahmed Sîvasî ve İbrahim es-Sivasî(Şehirlizade) gibi çeşitli ulemaya atıflar ve eleştiriler vardır.   

Yazma Nüshaları:

Carullah nr. 1863 (metin kenarında: vr. 1b-) (müellif hattı); Carullah nr. 2091-3.