Bedreddîn et-Tüsterî (707/1306), Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât

M. 1306
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine kaleme alınan Fahreddîn er-Râzî ve Nasîrüddîn et-Tûsî şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan önemli şerhlerden biridir.

Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn, II, s. 107-108;

Anawati, Müellefâtü İbn Sînâ, s. 10;

Zeynep Tsilikgir, Bedreddin Et-Tüsterî’nin El-Muhâkemât Beyne Şerhayi’l-İşârât Adlı Eserinin Tahkik Ve İncelemesi (yüksek lisans tezi), Marmara SBE, İstanbul, 2017.

Baskıları:

el-Muhâkemât beyne Şerhayi’l-İşârât, Tahran, 1886;
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Zeynep Tsilikgir, Bedreddin Et-Tüsterî’nin El-Muhâkemât Beyne Şerhayi’l-İşârât Adlı Eserinin Tahkik Ve İncelemesi (yüksek lisans tezi), Marmara SBE, İstanbul, 2017.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Lâleli, nr. 2551, Süleymaniye YEK., Cârullah Efendi, nr. 1312-1, Süleymaniye YEK., Ayasofya, nr. 4862; Kastamonu İl Halk Kütüphanesi nr. 2193; Köprülü YEK., Fazıl Ahmed Paşa nr. 898.