[Meçhul] (11/17. Yy.), [Terceme-i] Makâmâtü'l-ârifîn [bi'l-Fârisiyye]

M. 1688
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin Metafizik bölümünde 9. ve 10. Namat'ta yer alan el-Makâmâtu'l-ârifîn kısmının Farsça tercümesidir. Müellifi meçhul olan bu tercüme hicrî 1100'lü yıllardan önce Şîrâz'da kaleme alınmıştır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXXI, s. 110.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Dânişgâh nr. 6816-5.