Zahirüddîn Abdüsselam b. Mahmud el-Fârisî (626/1230), [Terceme-i] el-İşârât

M. 1230
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin tüm bölümlerini (mantık, fizik, metafizik) içeren Farsça tercümesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), III, s. 599-601.

Baskı ve Çeviriler:

nşr. Seyyid Hasan Mişkât Tabesî, Tahran, 1316; nşr. İhsan Yâr Şâtır, Tahran, 1332.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Millî nr. 15830; Tahran-Meclis nr. 4251-2; nr. 3442-2.