Cafer Zâhidî (1917'den sonra), [Terceme-i] el-İşârât [bi'l-Fârisiyye]

M. 1917
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin tüm bölümlerini (mantık, fizik, metafizik) içeren Farsça tercümesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), III, s. 601.

Yazma Nüshaları:

Meşhed-Rızavî nr. 26158 (müellif hattı).