Refîüddin Abdülazîz el-Cîlî (641/1243), Şerhü’l-İşârât

M. 1243
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî anlayışıyla kaleme aldığı el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin şerhidir.

Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn, I, s. 579;

Agil Şirinov, "İşârât Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Râzî", (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013) içinde, s. 203-242.

Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1312-2