İsmail b. Muhammed Bâkır Hâtûnâbâdî (1116/1705), Şerhu’l-İşârât

M. 1691
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin şerhidir. Müstevfâ el-Memâlik Muhammed İbrahim'e ithaf edilen eser, Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210) ve Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) şerhleri ile Agâ Hüseyin Hansârî'nin (ö. 1125/1713) hâşiyesi dikkate alınarak kaleme alınmıştır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 45.

Yazma Nüshaları:

Yezd-Şeyh Ali Ulumi nr. 33.