Ahmed b. Abdülazîz er-Reşîd el-Kilâlî (1070/1659), Şerhu Nazmi'l-Muhtasar

M. 1659
- A +

Brockelman (arab), VII, s. 480;

Câmiü'ş-Şürûh, III, s. 1620.


Yazma Nüshaları:

er-Rebât nr. 423.