Habib b. Muhammed el-Bahreynî (1294/1883'ten sonra), Şerhu Makâmâti'l-ârifîn

M. 1883
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin 9. ve  10. Namat'ın konularından biri olan Makâmâti'l-ârifîn (ariflerin makamı) üzerine yapılmış şerhlerdendir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 749.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Sipehsalâr nr. 1526-1