Ebû Nasr Feth b. Mûsâ el-Hazravî (663/1264), Nazmu'l-İşârât

M. 1265
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî anlayışıyla kaleme aldığı el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine yazılan manzum bir eserdir. Eser Nazmü’l-enmâti’l-mübdiât mine’l-İşârât adıyla da bilinir.

Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, s. 95.