İbnü's-Sââtî, Muzafferüddîn A. (694/1295) Nihâyetü’l-vüsûl

M. 1295
- A +

Eser Bedîʿu’n-nizâmi’l-câmiʿ beyne kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l-İhkâm adıyla da anılır.