Muvaffakuddîn İbn Kudâme el-Makdisî (620/1223) Ravzatü’n-nâzır..

M. 1223
- A +

Eserin tam adı Ravzatü’n-nâzır ve cünnetü’l-münâzır fî usûli’l-fıkh ʿalâ mezhebi’l-İmâm Ahmed şeklinde adından da anlaşılacağı üzere eser İmam Ahmed b. Hanbel'in fıkhi görüşleri üzerinden Hanbelî fıkıh usulünü ele alır.