Muhammed Tâhir b. Âşûr (ö. 1973) Hâşiyetü’t-Tavzîh

M. 1973
- A +

Eser Hâşiyetü’t-Tavzîh ve’t-tashîh li-müşkilâti Kitâbi’t-Tenkīh olarak da anılmaktadır.