Şerefüddîn Muhammed el-Mes'ûdî, Mebâhis eş-Şükûk ala'l-İşârât

M. 1180
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin en erken dönem şerhlerinden biri olup, günümüze ulaşan en erken tarihli şerhtir. İşârât’taki bazı şüpheler hususlar üzerine kaleme alınan eser, fizik ve metafizik bölümlerinin şerhini ihtiva etmektedir.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Hamidiye nr. 1452.