Muhakkik Sebzevârî (ö. 1090/1679), Hâşiyetü'ş-Şifâ, Şerhü'ş-Şifâ

M. 1679
- A +

nşr. Seyyid Celâleddin Âştiyânî, Münteḫabâtî ez Âs̱âr-ı Ḥükemâ-yi İlâhî-yi Îrân içinde), Tahran 1354/1975, II, 489-556.