İbnül-Mutahhar el-Hillî (726/1326), Muhâkemât beyne Şürrâh/Şerheyi'l-İşârât

M. 1309
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine kaleme alınan Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210) ve Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) şerhlerinin "muhâkeme"sini yapan önemli şerhlerden biridir.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Damad İbrahim nr. 817.