Mehdî Mehdî Nerâkî (ö. 1209/1795), Şerhü'ş-Şifâ [li'l-Kısmi'l-İlâhiyyât]

M. 1794
- A +

Baskıları:

Şerhu’l-İlâhiyyât min Kitâbi’ş-Şifâʾ (nşr. Mehdî Muhakkık), Tahran, 1365.