Muhammed Taki el-Meşhedî (1012/1605)'ten sonra, Makâmâtü'l-ârifîn

M. 1605
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin Metafizik bölümünde (9. ve 10. Namat'ta yer alan) el-Makâmâtu'l-ârifîn üzerine yazılmış bir şerhtir. Eser Şîrâz'da 1530'lu yıllardan önce kaleme alınm

  1. Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXXI, s. 112.

Yazma Nüshaları:

Meşhed-Rızavi nr. 9127; Tahran-Sipehsalar nr. 7455.