Gıyaseddîn Mansur b. Sadreddîn Muhammed Şirâzî ed-Deştekî (949/1542), Makâmâtü'l-ârifîn

M. 1533
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eserinin Metafizik bölümünde 9. ve 10. Namat'ta yer alan el-Makâmâtu'l-ârifîn üzerine yazılmış bir şerhtir. Eser Şîrâz'da 1530'lu yıllardan önce kaleme alınmıştır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXXI, s. 111-112.

Baskıları:

Şiraz, 1378.